Assortiment de quatre fonts mitjanes;  Font Castellers, Tontonys, Karioca y Dulce Musica.