Produeix una successió de 250 esclats de mitjana intensitat